Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg

Algemeen Nut Beogende Instelling   (  ANBI  )

1. De naam:     Stichting Algemene vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg

2. RSIN:            RSIN / Fiscaalnummer 8075.41.709

3. Postadres:    Dennenlaan 6a 1161CR Zwanenburg (Secr)
    Coördinator:Tel: 020-4971111
    Website:       hulpdienst-zwanenburg-avhz.nl  (geen mailadress)
    (geen bezoekadres).

4. De doelstelling volgens regelgeving van de instelling
                               1. Het zonder winstoogmerk bieden van hulp en bijstand aan een ieder die in acute socoale nood verkeert, 
                                ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie
                                en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijgelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan
                                zijn, alles in de ruimste zin des woords
                                2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:
                                   a. Het instellen en in standhouden van een dienst welke aan mensen, die in een acute sociale nood
                                       verkeren,  eerste hulp verleent, door voor hen, met behulp van een permanent beschikbaar                                                            vrijwilligerskorps, kleine diensten te verrichten of door hen, indien nodig te verwijzen naar de daartoe
                                       meeste geëigend,  instellingen van maatschappelijke en sociale dienstverlening.
                                   b. Door aanwending van alle andere middelen, die aan de bereiking van dit doel dienstbaar kunnen zijn.
5. Het beleidsplan van de stichting is een HULPVRAGER met een hulpvraag in het contact brengen met HULPVERLENER(vrijwilliger).

6. Bestuursamenstelling Voorzitter:                        Marcel Brouwer, (20-4-2004)
                                      Secretares:                        Arjenne de Vries,(10-3-2016)
                                      Penningmeester:               Onno Bart,(4-2-1998)

                                      Bestuurslid  Coördinator : Itie Joosse,(7-10-1999)
                                      Bestuurslid:                       Els Thuijs.(16-3-2017)

7. Alle vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
    Ook de bestuursleden (die allen ook vrijwiligerswerk verrichten) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

8. Actueel verslag (zie hoofd verslagen)

9. Begroting, de balans van baten en lasten (zie hoofd Financieelverslag)